Warsztat ”Święta Wiosny” Innej Szkoły Teatralnej 2024

Inna Szkoła Teatralna ’24

26 kwietnia – 2 maja

Program warsztatu obejmuje naukę tradycyjnych zaśpiewów związanych z chodzeniem po Aleluji, zwanym też chodzeniem po wołoczebnem – wiosennym kolędowaniem z pogranicza polsko litewsko białoruskiego, a także:

  • naukę tańców tradycyjnych z obszaru Europy
  • ćwiczenia fizyczne, głosowe i tekstowe przygotowujące do wspólnej kreacji
  • pracę nad improwizacją w grupie

Celem prac warsztatowych będzie przygotowanie „Święta wiosny”.

Będziemy odwiedzali domy w naszej najbliższej okolicy w trakcie kolędowania wielkanocnego, zapraszając na kończący „Leśny performans” i spotkanie w Teatrze.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń najpóźniej do 27 marca na adreswioskateatralna@gmail.com
Osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w naszych warsztatach prosimy o trzy krótkie
opisy:

1.Opis własnych zainteresowań praktycznych,

2.Opis zdobytych doświadczeń (udział w warsztatach, działalność w grupach teatralnych, zespołach muzycznych itp.)

3.Opis oczekiwań dotyczących udziału w naszym przedsięwzięciu.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona.
Wpłata za udział w poszczególnych warsztatach pokrywa noclegi, obiady, kolacje, transport lokalny, opał w sali teatralnej i wynosi 420 PLN

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Inna Szkoła Teatralna ‘24
April 26 – May 2
workshop Święto wiosny („The Rite of Spring”)
The programme of the workshop includes learning traditional songs related to walking on the Aleluja, also called walking on voloczebna – spring carolling from the Polish-Lithuanian-Belarusian border, as well as:

  •  learning traditional dances from Europe
  •  physical, voice and text exercises preparing for joint creation
  •  working on improvisation in a group

The aim of the workshop will be to prepare the “The Rite of Spring”. We will visited houses in our immediate neighbourhood during Easter carolling, inviting for the final “Forest Performance” and a meeting at the Theatre.

 Please send your applications by March 27 at the latest to: wioskateatralna@gmail.com

 For those who have not yet participated in our workshops, please provide three short

 descriptions:

 1. A description of your own practical interests,

 2. Description of experience gained  (participation in workshops, activities in theatre groups,

 music, etc.)

3. Description of expectations regarding participation in our project.

Please note: places are limited.

Payment for participation in individual workshops covers accommodation, lunches, dinners, local transport, fuel for heating the theatre room and amounts to 420 PLN.

Funded by the EU. The views and opinions expressed are solely those of the author or authors and do not necessarily reflect the views and opinions of the European Union or the Foundation for the Development of the Education System – National Agency of the Erasmus+ Program and the European Solidarity Corps. The European Union and the granting entity are not responsible for them.