Warsztaty (divadelní dílny)„Źródła i przyszłość” – Inna Szkoła Teatralna 2024. Część II Warsztat i pokazy zapustne 12-18 lutego 2024.

Część II Warsztat i pokazy zapustne

12 – 18 lutego 2024*

Celem warsztatu będzie cykl spotkań z ludźmi znajdującymi się na marginesie społeczeństwa: w miejscach takich jak domy pomocy społecznej, oddziały psychiatryczne, schroniska dla bezdomnych. Kanwą spotkań będzie opracowany w trakcie warsztatu pokaz teatralny złożony z dwóch części: tradycyjnych scenek zapustnych i dramaturgii stworzonej z aktualnych wypowiedzi teatralnych. Podobnie jak w przypadku warsztatu noworocznego jego podstawą będą motywy zaproponowane przez uczestników warsztatu. Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń refleksji o własnych dylematach w obliczu izolacji, zagrożeń ekologicznych, problemów społecznych itp. Przebieg warsztatu będzie zawierał sporo elementów muzyczno-tanecznych czerpiących ze źródeł tradycyjnych, tworzenie masek przez uczestników i aktorskie działania z ich użyciem, ćwiczenia głosowe, pracę z ciałem oraz proces grupowej i indywidualnej kreacji scen do pokazu końcowego. Ostatnie dni warsztatu to intensywne próby teatralne oraz cykl pokazów i spotkań realizowanych w różnych placówkach socjalnych niedaleko Węgajt.

Zgłoszenia na podstawie załączonego formularza, przesłanego na adres wioskateatralna@gmail.com przyjmujemy w terminie do 27.12.2023 (potwierdzenie udziału do 2.01.2024)

*Uwaga, w dniach 26 marca do 2 kwietnia 2024 planujemy kolejna część cyklu: warsztat i wyprawę wiosenną. Informacje znajdują się na stronie www Teatru Węgajty

Udział w warsztacie i wyprawie jest bezpłatny. Jako organizatorzy, wsparci środkami Unii Europejskiej poniesiemy również koszty zakwaterowania grupy w gospodarstwach agroturystycznych w Węgajtach lub miejscach wyprawy. Koszty dojazdu do Węgajt i powrotu z miejscowości wyprawy zostaną zwrócone uczestnikom w wysokości aktualnie najkorzystniejszej oferty. 

Ilość miejsc ograniczona. Kwalifikacje specjalistyczne (aktorskie, muzyczne itp) nie są wymagane,  zapraszamy natomiast osoby zainteresowane konstruktywną pracą artystyczną i społeczną – uczestników gotowych wnieść swój wkład do wspólnego wysiłku grupy warsztatowej.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności  Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności 

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………..

Rok urodzenia …………………………………………………………………………………………………..

Wybrany warsztat/wybrane warsztaty ………………………………………………………………….

Czy w przypadku braku miejsc na wybrany przez ciebie warsztat przewidujesz możliwość udziału w innym warsztacie cyklu?* ………. tak/ nie ……………….

Napisz proszę kilka słów o sobie:

Czym się aktualnie zajmujesz? …………………………………………………………………………

Jakie są twoje doświadczenia w dziedzinie teatru, animacji kultury, działalności społecznej itp.? (Uwaga, wykształcenie artystyczne nie jest warunkiem udziału w warsztacie, chcielibyśmy przede wszystkim poznać twoje zainteresowania i dotychczasowe aktywności)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Jakie są twoje oczekiwania w stosunku do udziału w warsztacie?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ochrona danych

Przesyłając powyższy formularz na adres mailowy Stowarzyszenia Węgajty wyraża pan/pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Węgajty (KRS 0000020919). Równocześnie potwierdza pan/pani, że zapoznał(-a) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Informujemy, że przedstawione w powyższym formularzu dane osobowe gromadzone są w celu przeprowadzenia rekrutacji do warsztatów „Źródła i przyszłość”. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Węgajty. Dane przechowywane są do końca trwania cyklu warsztatów, tj. do 31.07.2024. Po upływie tego terminu będą one usunięte z bazy danych Stowarzyszenia Węgajty. 

Informujemy, że w drodze korespondencji e-mail na adres wioskateatralnarodo@gmail.com może Pan/Pani w dowolnym momencie uzyskać dostęp do gromadzonych przez nas danych,  korygować swoje dane lub wycofać  udzieloną zgodę na ich przetwarzanie.

Pozostałe informacje o ochronie danych znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data 

12.–18. února

Masopustní dílna a performance

Cílem workshopu bude cyklus setkání s lidmi žijícími na okraji společnosti: v domovech sociální péče, v psychiatrických léčebnách či útulcích pro lidi bez domova. Klíčem k setkání bude divadelní performance, které vytvoříme během dílny. Bude se skládat ze dvou částí: tradičních scén masopustního karnevalu a dramaturgické linky ze série divadelních etud na aktuální témata. Ty budou, stejně jako u novoroční dílny, vycházet z motivů, které přinesou účastníci. Chceme takto vytvořit prostor pro reflexi vlastních dilemat ve vztahu k izolaci, ekologickým hrozbám, sociálním problémům apod.

Program dílny bude zahrnovat množství hudebních a tanečních prvků čerpajících z tradičních zdrojů, tvorbu masek a herecké etudy s nimi, hlasová cvičení, práci s tělem a proces skupinové a individuální tvorby etud pro závěrečné představení. Vyvrcholením dílny budou intenzivní divadelní zkoušky a série představení a setkání v několika sociálních zařízeních v okolí Węgajt.

Přihlášky ve formě vyplněného přiloženého formuláře

posílejte na adresu wioskateatralna@gmail.com v termínech:

Masopustní dílna a performance – do 27.12.2023 – potvrzení o účasti pošleme do 2.01.2024

Počet míst na každé dílně je omezen.

Účast na dílně a výpravě je bezplatná, hrazená z fondů Evropské unie, stejně tak ubytování na agroturistických farmách ve Węgajtech a v místech konání výpravy. Náklady na cestu do Węgajt a zpět z místa výpravy budou účastníkům proplaceny ve výši aktuální nejvýhodnější nabídky.

Odbornou kvalifikaci (hereckou, hudební apod.) nepožadujeme, zveme zájemce o konstruktivní uměleckou a sociální práci – účastníky ochotné vnášet svůj příspěvek ke společnému úsilí workshopové skupiny.

Financováno z prostředků EU. Vyjádřené názory a stanoviska jsou výhradně názory autora nebo autorů a nemusí se shodovat s názory a stanovisky Evropské unie nebo Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému – Národní agentury programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Přihlašovací formulář

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………..
Adresa ………………………………………………………………………………………..
Rok narození …………………………………………………………………………………………………..
Vybraná dílna/vybrané dílny ………………………………………………………………….
Pokud na dílně, kterou sis vybral/a, už nebude místo, máš zájem o jinou dílnu? ….. ano/ne
Jakou?

Napiš, prosíme, pár slov o sobě:

Čím se v současné době zabýváš?

 …………………………………..

Jaké jsou vaše zkušenosti v oblasti divadla, animace kultury, veřejných aktivit apod.? (Zde zdůrazňujeme, že umělecké vzdělání nebo praxe nejsou podmínkou účasti na dílně, chceme poznat tvé zájmy a dosavadní aktivity).

………………………………………………………………………………….

Co očekáváš od účasti na dílně? 

……………………………

Ochrana údajů

Odesláním tohoto formuláře na e-mailovou adresu organizace Stowarzyszenie Węgajty souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů organizací Stowarzyszenie Węgajty (KRS 0000020919). Současně potvrzujete, že jste se seznámil/a s obsahem následující informační doložky, včetně informací o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů, jakož i o právu přístupu k obsahu vašich údajů a právu na jejich opravy.

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje uvedené ve výše uvedeném formuláři jsou shromažďovány za účelem provedení náboru na cyklus dílen „Zdroje a budoucnost”. Správcem údajů je organizace Stowarzyszenie Węgajty. Údaje jsou uchovávány do konce cyklu dílen, tj. do 31. 7. 2024. Po tomto datu budou vymazány z databáze organizace Stowarzyszenie Węgajty..

Rádi bychom vás informovali, že zasláním e-mailu na adresu wioskateatralnarodo@gmail.com můžete kdykoli získat přístup ke shromážděným údajům, opravit své údaje nebo odvolat souhlas s jejich zpracováním.