Warsztaty (divadelní dílny)„Źródła i przyszłość” – Inna Szkoła Teatralna 2024

Zapraszamy na warsztaty, które będą częścią szerszego, polsko-czeskiego projektu „Teatr jako narzędzie aktywności obywatelskiej”. Zveme vás na divadelní dílny, které budou součástí širšího polsko-českého projektu „Divadlo jako nástroj občanské aktivity”. (Český text dole na stránce)

Poniżej przedstawiamy opisy trzech warsztatów. Istnieje możliwość zgłaszania się do jednego lub dwóch wybranych warsztatów lub do całego cyklu. Liczymy na to, że spośród uczestników wyłoni się grupa gotowa przejść do drugiego etapu pracy: do wspólnej kreacji spektaklu teatralnego, planowanej w drugiej połowie lipca 2024.

2 – 8 stycznia

Warsztat i wyprawa noworoczna

Celem warsztatu będzie grupowe działanie artystyczne w małej wsi – miejscowości niedaleko granicy polsko-słowackiej. Jako grupa teatralna będziemy chcieli nawiązać dialog ze społecznością tej wsi, do której należą Łemkowie i nowi osiedleńcy z różnych stron Polski. Będzie to okres noworoczny, świąteczny. Odwiedzając domy (zgodnie ze zwyczajem kolędowania noworocznego) zaprosimy mieszkańców do wspólnego wydarzenia: na pokaz „Szopki noworocznej” w postaci przygotowanych przez nas scen teatralnych. Warsztat zacznie się od prac przygotowawczych w ośrodku teatralnym Węgajty. Punktem wyjścia będzie nauka lokalnych motywów noworocznych i tańców. W kolejnych dniach pochylimy się nad fragmentami tekstów i pomysłów na sceny teatralne, dotyczących najbardziej dla nas aktualnych tematów.  Podstawą będą propozycje wniesione przez uczestników warsztatu. To one będą plotem dramaturgicznym „Szopki noworocznej”. W programie warsztatu przewidujemy różnego rodzaju ćwiczenia teatralne i wokalne, które pomogą nam uruchomić kreatywność grupową i indywidualną. Ważnym elementem drugiej części warsztatu będą prace nad stworzeniem dramaturgii „Szopki”. Ostatnie dni to wspólny wyjazd do wsi na granicy polsko-słowackiej.

12 – 18 lutego

Warsztat i pokazy zapustne

Celem warsztatu będzie cykl spotkań z ludźmi znajdującymi się na marginesie społeczeństwa: w miejscach takich jak domy pomocy społecznej, oddziały psychiatryczne, schroniska dla bezdomnych. Kanwą spotkań będzie opracowany w trakcie warsztatu pokaz teatralny złożony z dwóch części: tradycyjnych scenek zapustnych i dramaturgii stworzonej z aktualnych wypowiedzi teatralnych. Podobnie jak w przypadku warsztatu noworocznego jego podstawą będą motywy zaproponowane przez uczestników warsztatu. Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń refleksji o własnych dylematach w obliczu izolacji, zagrożeń ekologicznych, problemów społecznych itp. Przebieg warsztatu będzie zawierał sporo elementów muzyczno-tanecznych czerpiących ze źródeł tradycyjnych, tworzenie masek przez uczestników i aktorskie działania z ich użyciem, ćwiczenia głosowe, pracę z ciałem oraz proces grupowej i indywidualnej kreacji scen do pokazu końcowego. Ostatnie dni warsztatu to intensywne próby teatralne oraz cykl pokazów i spotkań realizowanych w różnych placówkach socjalnych niedaleko Węgajt.

26 marca – 2 kwietnia 2024

Warsztat i wyprawa wiosenna

Podobnie jak w przypadku warsztatu noworocznego, celem warsztatu będzie grupowe działanie artystyczne w małej wsi, tym razem na pograniczu polsko-litewskim. Spotkamy się tu z tradycyjną społecznością rolniczą, zmagającą się z problemami wynikającymi z konieczności przystosowania się do wymagań unijnych. Pytania o ekologiczne i ludzkie konsekwencje polityczno-ekonomicznych decyzji ujawniają się tu ze szczególną ostrością. Działanie naszej grupy warsztatowej nawiąże w części do  unikalnego, lokalnego zwyczaju: do kolędowania wielkanocnego. Zrealizujemy je w rzeczywistym czasie świątecznym. Kanwą końcowego spotkania ze wszystkimi mieszkańcami będzie natomiast pokaz teatralny opracowany na podstawie motywów aktualnych, zaproponowanych przez uczestników warsztatu. Przygotowaniem wyprawy będą prace warsztatowe w Węgajtach: nauka repertuaru pieśni i zaśpiewów używanych do kolędowania wiosennego oraz praca teatralna. Zacznie się ona od praktykowania tradycyjnych tańców, które staną się punktem wyjścia do ćwiczeń fizycznych i wokalnych, do porozumienia w grupie i do procesu grupowej i indywidualnej kreacji. Sporo przestrzeni poświęcimy wspólnej refleksji nad motywami tekstowymi do pokazu. W dniu wielkanocnym wyruszymy na wyprawę pod granicę polsko-litewską.

Zgłoszenia na podstawie załączonego formularza, przesłanego na adres wioskateatralna@gmail.com przyjmujemy w następujących terminach:

  • Warsztat i wyprawa noworoczna do 04.12.2023 (potwierdzenie udziału do 07.12.2023)
  • Warsztat i pokazy zapustne do 27.12.2023 (potwierdzenie udziału do 2.01.2024)
  •  Warsztat i wyprawa wiosenna do 20.02.2024 (potwierdzenie udziału do 25.02. 2024). 

Udział w warsztacie i wyprawie jest bezpłatny. Jako organizatorzy, wsparci środkami Unii Europejskiej poniesiemy również koszty zakwaterowania grupy w gospodarstwach agroturystycznych w Węgajtach lub miejscach wyprawy. Koszty dojazdu do Węgajt i powrotu z miejscowości wyprawy zostaną zwrócone uczestnikom w wysokości aktualnie najkorzystniejszej oferty. 

Ilość miejsc ograniczona. Kwalifikacje specjalistyczne (aktorskie, muzyczne itp) nie są wymagane,  zapraszamy natomiast osoby zainteresowane konstruktywną pracą artystyczną i społeczną – uczestników gotowych wnieść swój wkład do wspólnego wysiłku grupy warsztatowej.

Lipiec 2024 (ok 20.-27.07.)

Warsztat końcowy i przygotowanie spektaklu

Spośród uczestników warsztatów zaprosimy grono osób do dalszej, wspólnej pracy. Naszym celem będzie przygotowanie spektaklu teatralnego, który będzie pokazany na festiwalu Wioska Teatralna w Węgajtach. Po zakończeniu projektu spektakl będzie żył dalej „własnym życiem” poprzez pokazy w różnych miejscach w Polsce i w Czechach.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności  Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności 

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………..

Rok urodzenia …………………………………………………………………………………………………..

Wybrany warsztat/wybrane warsztaty ………………………………………………………………….

Czy w przypadku braku miejsc na wybrany przez ciebie warsztat przewidujesz możliwość udziału w innym warsztacie cyklu? ………. tak/ nie ……………….

Napisz proszę kilka słów o sobie:

Czym się aktualnie zajmujesz? …………………………………………………………………………

Jakie są twoje doświadczenia w dziedzinie teatru, animacji kultury, działalności społecznej itp.? (Uwaga, wykształcenie artystyczne nie jest warunkiem udziału w warsztacie, chcielibyśmy przede wszystkim poznać twoje zainteresowania i dotychczasowe aktywności)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Jakie są twoje oczekiwania w stosunku do udziału w warsztacie?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ochrona danych

Przesyłając powyższy formularz na adres mailowy Stowarzyszenia Węgajty wyraża pan/pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Węgajty (KRS 0000020919). Równocześnie potwierdza pan/pani, że zapoznał(-a) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Informujemy, że przedstawione w powyższym formularzu dane osobowe gromadzone są w celu przeprowadzenia rekrutacji do warsztatów „Źródła i przyszłość”. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Węgajty. Dane przechowywane są do końca trwania cyklu warsztatów, tj. do 31.07.2024. Po upływie tego terminu będą one usunięte z bazy danych Stowarzyszenia Węgajty. 

Informujemy, że w drodze korespondencji e-mail na adres wioskateatralnarodo@gmail.com może Pan/Pani w dowolnym momencie uzyskać dostęp do gromadzonych przez nas danych,  korygować swoje dane lub wycofać  udzieloną zgodę na ich przetwarzanie.

Pozostałe informacje o ochronie danych znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data 

Divadelní dílny „Zdroje a budoucnost” – Jiná divadelní škola 2024 polského Teatru Węgajty

Zveme vás na divadelní dílny, které budou součástí širšího polsko-českého projektu „Divadlo jako nástroj občanské aktivity”.

Představujeme popisy tří dílen. Je možné se přihlásit na jednu, dvě nebo na celý cyklus. Budeme rádi, když z účastníků vzejde skupina připravená postoupit do druhé fáze práce: společné tvorby divadelního představení, která je plánována na druhou polovinu července 2024.

2.–8. ledna 2024
Novoroční dílna a výprava
Cílem dílny bude skupinová umělecká akce v malé vesnici nedaleko polsko-slovenské hranice. Jako divadelní skupina budeme chtít navázat dialog se společenstvím této vesnice, které se skládá z původních obyvatel z etnika Lemků a nových přistěhovalců z různých částí Polska. Bude období nového roku, Vánoc (podle pravoslavného kalendáře). Budeme navštěvovat jednotlivé domy (podle zvyku novoročního koledování) a při tom zvát jejich obyvatele na společnou událost: „novoroční šopku”, tradiční výnoční setkání a hru, ale v současné podobě – obohacené o divadelní scény, které vytvoříme na dílně před výpravou.
Dílna začne přípravnými pracemi v sále Teatru Węgajty. Výchozím bodem bude poznávání lokálních novoročních motivů a tanců. V dalších dnech přidáme práci s texty a nápady na etudy, týkající se témat, které se nás v dnešní době nejvíce dotýkají. Zdrojem budou náměty přinesené účastníky dílny. Z nich se bude odvíjet dramaturgická linka naší „novoroční šopky”. Na programu dále budou rozmanitá divadelní a hlasová cvičení, která nám pomohou aktivizovat skupinovou i individuální kreativitu. Důležitou součástí druhé poloviny společné práce bude tvorba dramaturgie „šopky”.
Vyvrcholením dílny bude společná výprava do vesnice na polsko-slovenském pomezí.

12.–18. února
Masopustní dílna a performance
Cílem workshopu bude cyklus setkání s lidmi žijícími na okraji společnosti: v domovech sociální péče, v psychiatrických léčebnách či útulcích pro lidi bez domova. Klíčem k setkání bude divadelní performance, které vytvoříme během dílny. Bude se skládat ze dvou částí: tradičních scén masopustního karnevalu a dramaturgické linky ze série divadelních etud na aktuální témata. Ty budou, stejně jako u novoroční dílny, vycházet z motivů, které přinesou účastníci. Chceme takto vytvořit prostor pro reflexi vlastních dilemat ve vztahu k izolaci, ekologickým hrozbám, sociálním problémům apod.
Program dílny bude zahrnovat množství hudebních a tanečních prvků čerpajících z tradičních zdrojů, tvorbu masek a herecké etudy s nimi, hlasová cvičení, práci s tělem a proces skupinové a individuální tvorby etud pro závěrečné představení. Vyvrcholením dílny budou intenzivní divadelní zkoušky a série představení a setkání v několika sociálních zařízeních v okolí Węgajt.

  1. března – 2. dubna 2024
    Jarní dílna a výprava
    Cílem bude, stejně jako v případě novoroční dílny, skupinová umělecká akce v malé vesnici, tentokrát na polsko-litevském pomezí. Setkáme se s tradiční zemědělskou komunitou, která se potýká s problémem, jak se přizpůsobit požadavkům EU. Otázky o ekologických a lidských důsledcích politických a ekonomických rozhodnutí zde vystupují do popředí se zvláštní ostrostí. Práce naší workshopové skupiny částečně naváže na unikátní místní zvyk: velikonoční koledování. Uskutečníme ho ve skutečném svátečním čase. Hlavní událostí závěrečného setkání se všemi obyvateli vesnice bude divadelní představení na základě aktuálních témat a motivů, které přinesou účastníci dílny.
    Výpravě bude předcházet dílna ve Węgajtech: učení písní a hudebních motivů užívaných během jarního koledování, a divadelní práce. Ta začne tradičními tanci, od nich přejdeme k tělesným a hlasovým cvičením, cvičením zaměřením na sladění skupiny a k procesu individuální a skupinové tvorby. Dostatek času věnujeme i společné reflexi textových motivů, které vejdou do představení. O velikonočních dnech se vypravíme k polsko-litevské hranici.

Přihlášky ve formě vyplněného přiloženého formuláře
posílejte na adresu wioskateatralna@gmail.com

v termínech:
Novoroční dílna a výprava – do 4.12.2023 – potvrzení o účasti pošleme do 7.12.2023
Masopustní dílna a performance – do 27.12.2023 – potvrzení o účasti pošleme do 2.01.2024
Jarní dílna a výprava – 20.02.2024 – potvrzení o účasti pošleme do 25.02.2024

Počet míst na každé dílně je omezen.
Účast na dílně a výpravě je bezplatná, hrazená z fondů Evropské unie, stejně tak ubytování na agroturistických farmách ve Węgajtech a v místech konání výpravy. Náklady na cestu do Węgajt a zpět z místa výpravy budou účastníkům proplaceny ve výši aktuální nejvýhodnější nabídky.
Odbornou kvalifikaci (hereckou, hudební apod.) nepožadujeme, zveme zájemce o konstruktivní uměleckou a sociální práci – účastníky ochotné vnášet svůj příspěvek ke společnému úsilí workshopové skupiny.


Červenec 2024 (přibližný termín 20.-27. července)
Závěrečná dílny a příprava představení
Mezi účastníky dílen vybereme skupinu lidí, které pozveme k další spolupráci. Naším cílem bude příprava divadelního představení následně uvedeného na festivalu „Wioska Teatralna“ ve Węgajtech. Po skončení projektu bude představení dále žít „vlastním životem” formou uvádění na různých místech v Polsku a Čechách.

Financováno z prostředků EU. Vyjádřené názory a stanoviska jsou výhradně názory autora nebo autorů a nemusí se shodovat s názory a stanovisky Evropské unie nebo Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému – Národní agentury programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Přihlašovací formulář

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………..
Adresa ………………………………………………………………………………………..
Rok narození …………………………………………………………………………………………………..
Vybraná dílna/vybrané dílny ………………………………………………………………….
Pokud na dílně, kterou sis vybral/a, už nebude místo, máš zájem o jinou dílnu? ….. ano/ne
Jakou?

Napiš, prosíme, pár slov o sobě:

Čím se v současné době zabýváš?

Jaké jsou vaše zkušenosti v oblasti divadla, animace kultury, veřejných aktivit apod.? (Zde zdůrazňujeme, že umělecké vzdělání nebo praxe nejsou podmínkou účasti na dílně, chceme poznat tvé zájmy a dosavadní aktivity).

Co očekáváš od účasti na dílně?

Ochrana údajů

Odesláním tohoto formuláře na e-mailovou adresu organizace Stowarzyszenie Węgajty souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů organizací Stowarzyszenie Węgajty (KRS 0000020919). Současně potvrzujete, že jste se seznámil/a s obsahem následující informační doložky, včetně informací o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů, jakož i o právu přístupu k obsahu vašich údajů a právu na jejich opravy.

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje uvedené ve výše uvedeném formuláři jsou shromažďovány za účelem provedení náboru na cyklus dílen „Zdroje a budoucnost”. Správcem údajů je organizace Stowarzyszenie Węgajty. Údaje jsou uchovávány do konce cyklu dílen, tj. do 31. 7. 2024. Po tomto datu budou vymazány z databáze organizace Stowarzyszenie Węgajty..

Rádi bychom vás informovali, že zasláním e-mailu na adresu wioskateatralnarodo@gmail.com můžete kdykoli získat přístup ke shromážděným údajům, opravit své údaje nebo odvolat souhlas s jejich zpracováním.